Начало / услуги, предоставяни от Агенцията за хора с увреждания

услуги, предоставяни от Агенцията за хора с увреждания

Административна услуга, предоставяна от Агенцията за хора с увреждания - Изплащане на целеви помощи на хората с увреждания

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Закона за интеграция на хората с увреждания; Правилник за прилагане на закона за интеграция на хората с увреждания

 

ХАРАКТЕРИСТИКА

 Всички лица с увреден слух и с над 50% трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане имат право на целеви помощи за жестомимични услуги. Максималният размер на целевата помощ е до 80 лв. на година. Този размер се изчислява по 8 лв. на час до 10 часа годишно

Всички лица с увредено зрение и с над 90% трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, които се нуждаят от чужда помощ имат право на целеви помощи. Максималният размер на целевата помощ е до 50 лв. годишно.  Този размер се изчислява по 5 лв. на час до 10 часа на година.

Всички трудноподвижни лица  с над 90% трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, които се нуждаят от чужда помощ имат право на целева помощ. Максималният размер на целевата помощ е до 50 лв. годишно.  Този размер се изчислява по 5 лв. на час до 10 часа на година.

Всички лица  с интелектуални затруднения и с психични разстройства и със 71% и над 71% трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, които се нуждаят от чужда помощ имат право на целеви помощи. Максималният размер на целевата помощ е до 50 лв. годишно.  Този размер се изчислява по 5 лв. на час до 10 часа на година.

Всички лица със сляпо-глухота  и с над 90% трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, които се нуждаят от чужда помощ имат право на целеви помощи. Максималният размер на целевата помощ е до 50 лв. годишно.  Този размер се изчислява по 5 лв. на час до 10 часа на година.

Целевите помощи се полагат при посещенията на правоимащите лица в  държавни,  общински администрации, образователни, здравни, културни и др. институции.

КОМИСИИ В СТРАНАТА ЗА ЛЕКАРСТВА, ОТПУСКАНИ ОТ НЗОК

редактор сайт

СОФИЯ - УМБАЛНП - "СВ. НАУМ" УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА" УМБАЛ "ЦАРИЦА...