Начало / Данъчни облекчения за хора с увреждания

Данъчни облекчения за хора с увреждания

С какво трябва да разполагате -

–  влязло в сила решение на ТЕЛК или НЕЛК, което не е изтекло

– ЕР на ТЕЛК да е минимум 50 процента.

– Данъчните облекчения по този критерий могат да се ползват от годината на настъпване на неработоспособността до изтичане на срока на валидност на експертното решение.

Най-същественото облекчение при намалена работоспособност е свързано с данъка върху доходите на физически лица. То дава право на намаляване на сумата на годишната данъчна основа със 7920 лева.
Данъчната основа, която се намалява по този начин, се формира от доходи от трудови и други стопански правоотношения, доходи от наеми и прехвърляне на права и имущество, доходи от лихви, награди и подобни.

По-специфично е изчислението на облекчението при доходи от дейност като едноличен търговец. Когато това е единственият доход на лицето с намалена работоспособност, то той се намалява с пълната сума от 7920 лева. Когато, обаче, са налице и други от гореизброените видове доход, първо се изчислява тяхната сума като данъчна основа и само при наличие на остатък се добавя част от дохода като ЕТ.

Други данъчни облекчения при намалена работоспособност

Когато лице с намалена работоспособност упражнява патентна дейност като едноличен търговец, има право да ползва 50 процента намаление от патентния данък, при условие, че през цялата данъчна година извършва дейността си лично без наети работници.

Лицата с намалена работоспособност получават намаление и от данък сгради в размер на 75 % .  Това намаление се отнася само за имот, който се използва като основно жилище.

Напълно освободени от данък МПС са превозните средства с обем на двигателя до 2000 куб. см и с мощност до 117,64 kW, собственост на лица с трайно намалена работоспособност.

КОМИСИИ В СТРАНАТА ЗА ЛЕКАРСТВА, ОТПУСКАНИ ОТ НЗОК

редактор сайт

СОФИЯ - УМБАЛНП - "СВ. НАУМ" УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА" УМБАЛ "ЦАРИЦА...