Начало / ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЕП

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЕП

13.09.2012 г. - Страсбург

Декларация на Европейския парламент от 13 .09.2012 г.. относно борбата с множествената склероза в Европа 

Европейският парламент, като взе предвид член 123 своя правилник,

 A.  като има предвид,че около 600 000 европейци страдат от множествена склероза (МС), която е най-често срещаното невродегенеративно разстройство и е основна причина за нетравматична инвалидност при младите хора;

 Б.  като има предвид, че повечето от хората с МС получават тази диагноза в разцвета на професионалния си живот и почти половината от тях напускат работното място в рамките на три години след установяване на диагнозата;

 В.  като има предвид, че в Европа съществуват огромни неравенства в достъпа до облекчаващи заболяването лечения, както и в качеството на грижите, което се влоши през последните месеци;

 1.  Призовава Комисията и Съвета да:

 – насърчават в рамките на инициатива „Хоризонт 2020“ по-близко научно сътрудничество сравнителни изследвания по въпросите на МС;

– насърчават равноправен достъп до лечение в процеса на размисъл за хроничните заболявания и политики на гъвкава заетост за лицата с хронични неврологични разстройства, като например МС;

 2.  Призовава държавите-членки да:

 – насърчават равноправен достъп до качествени грижи, като например използват сертифицирани образователни инструменти за обучение (напр. „професионална медицинска сестра в областта на МС“) за разработване, стандартизиране и поставяне на целеви показатели в обучението на специализирания помощен медицински персонал;

 – подкрепят европейския регистър за МС като насърчават събирането на информация за пациентите на национално равнище;

 3.  Възлага на своя председател да предаде настоящата декларация, придружена от списък с имената на подписалите я лица, на Съвета, на Комисията и на парламентите на държавите-членки.

 Писмена декларация № 0020/2012 е внесена от членовете на Европейския парламент -  Petru Constantin Luhan, Vilija Blinkevičiūtė, Ádám Kósa, Riikka Manner и Marisa Matias, относно борба с множествената склероза в Европа,точка 10 от протокола от 13.09.2012 г. , подписана от 408 членове на ЕП.

 Автори : Petru Constantin Luhan, Vilija Blinkevičiūtė, Ádám Kósa, Riikka Pakarinen, Marisa Matias   

 относно борбата с множествената склероза в Европа

Дата на внасяне : 09/05/2012

Дата на приемане : 13/09/2012

Брой подписали : 408 - 13/09/2012

КОМИСИИ В СТРАНАТА ЗА ЛЕКАРСТВА, ОТПУСКАНИ ОТ НЗОК

редактор сайт

СОФИЯ - УМБАЛНП - "СВ. НАУМ" УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА" УМБАЛ "ЦАРИЦА...