• Експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК за определяне на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане с изтекъл срок продължават действието си по време на извънредното положение и извънредната епидемична обстановка и три месеца тяхната отмяна. Във връзка с това, Националният осигурителен институт е изменил служебно срока на отпуснатите на съответните лица инвалидни пенсии и добавки за чужда помощ съобразно продълженото действие на експертните решения. ТЕЛК могат да вземат решение само по документи, без преглед на място. Подробна информация можете да намерите тук. 
  • Имайте предвид, че извършването на индивидуалната оценка на потребностите на хората с увреждания продължава да се осъществява от дистанция. При обявена извънредна епидемична обстановка, индивидуалната оценка на потребностите на хората с увреждания от лична помощ ще продължи да се прави от социалните работници по телефона или по електронната поща. Същевременно няма да прекъснат дейностите по административните процедури, за да може хората с увреждания да получат необходимата им асистентска подкрепа. 
  • Ако имате нужда от помощ във връзка със закупуването на хранителни продукти, лекарства и продукти от първа необходимост, можете да се възползвате от услугата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“. Необходимо е да проверите дали тя се предоставя в общината, в която живеете. Можете да се обадите на социалната служба в общината, в която живеете или в дирекция "Социално подпомагане". Можете да проверите и на интернет страницата на Националното сдружение на общините в Република България, на която се публикува актуален списък на общините (заедно с техните контакти), които организират доставка по домовете на лекарства, храни и продукти от първа необходимост за възрастни хора в невъзможност за самообслужване, лица с увреждания и хора в риск.
  • Ако желаете да се запишете за получаване на топъл обяд, проверете дали общината, в която живеете участва в програмата за предоставяне на топъл обяд на самотно живеещи възрастни, хора с увреждания и с доходи под линията на бедност. Можете да направите това по телефона или на интернет страницата на съответната община или район на общината.
  • Ако сте работещ пенсионер, имайте предвид, че личните трудови пенсии се преизчисляват по служебен ред. Преизчисляването се извършва: считано от 1 април 2020 г.; само с осигурителен стаж, придобит след пенсионирането, съответно - след последното преизчисляване на пенсията; съобразно осигурителните данни, постъпили от осигурителите и самоосигуряващите се лица, включително и за месец март 2020 г., които следва да постъпят в информационната система/регистрите на Националния осигурителен институт (НОИ) най-рано в края на април 2020 г.
  • Ако искате да получите социална помощ, подайте заявление-декларация по електронна пощаили по пощата с обратна разписка до дирекция "Социално подпомагане" по настоящия Ви адрес. Заявление-декларация за осигуряване на социални права може да подавате на място само при възникнала неотложна необходимост.
  • Имайте предвид, че центровете за социални услуги са затворени за външни хора. Посещенията и свижданията в специализираните институции и социалните услуги в страната, особено в тези за възрастни, са забранени. Близки на настанените може да получават информация от директорите на услугите и от общините, които са доставчици.
  • Сроковете на валидност на издадените заповеди за настаняване в специализирани институции и социални услуги в общността от резидентен тип, делегирани от държавата дейности и местни дейности, които изтичат след 1 март 2020 г., се удължават служебно до 31 декември 2020 г.