Начало / НОВИНИ / / От 15 август има нови правила по отпускането на лекарства, заплащани от НЗОК

НОВИНИ

От 15 август има нови правила по отпускането на лекарства, заплащани от НЗОК

Изменения в Наредба№ 4 на МЗ от 4.03.2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти, влезли в сила от 15.08.2014 г.

По линия на НЗОК с протоколи лекарствата, които се ползват от пациенти с МС, които са в опаковка за месец само за 28 броя, вече ще се отпускат, съобразено с бройката от 28 дни – т.е. рецептата не важи за 30 календарни дни, както бе досега, а за 28 дни. Това означава, че в протоколът се отбелязва бройката лекарства, а не бройката месеци. Пациентът на всеки 28 ден от месеца ще ходи при личния лекар за нова рецепта и на 29 ден може да отиде в аптеката да получи лекарството.

Има и други важни промени - На всяка рецепта магистър-фармацевтът поставя печат, който съдържа номера и датата на разрешението за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Рецептите се подписват от магистър-фармацевта, който изпълнява предписанието и/или отпуска лекарствените продукти. На всяка рецепта магистър-фармацевтът поставя:номер и дата на приемане на рецептата;УИН на отпускащия магистър-фармацевт.

Промяна има и в издавания протокол от специализираните комисии.

 

Ето и някои други подробности от наредбата - Раздел IV- Предписване на лекарствени продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК

 

Чл. 24.(1) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2013 г.) - Лекарствените продукти, които напълно или частично се заплащат от НЗОК за домашно лечение, се предписват на рецептурна бланка (образец МЗ - НЗОК № 5 по приложение № 6), рецептурна бланка (образец МЗ - НЗОК № 5А по приложение № 7) или за тях се издава протокол (образец по приложение № 8) по ред, определен в националните рамкови договори по чл. 53, ал. 1 ЗЗО.

Чл. 27.(1) Лицата по чл. 23 имат право да предписват лекарствени продукти, за които НЗОК напълно или частично заплаща, в следните количества:

2. за лечение на хронични заболявания - лекарствени продукти за не повече от 90 дни, предписани на до три отрязъка от рецептурна бланка (образец МЗ - НЗОК № 5А по приложение № 7) или на рецептурна бланка (образец МЗ - НЗОК № 5 по приложение № 6).

(2) Лицата по чл. 23 посочват в рецептурните бланки по чл. 24, ал. 1 и в амбулаторния лист срока, за който се предписва.

(3) В случаите по ал. 1, т. 2 се предписват лекарствени продукти на един отрязък за не повече от 30 дни, освен когато липсва подходяща опаковка съгласно списъка по чл. 262, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ).

Чл. 28.На рецептурните бланки по чл. 24, ал. 1 не могат да бъдат предписвани едновременно лекарствени продукти:

 1. назначени с протокол по чл. 24, ал. 1 и такива, които не са назначени с такъв протокол;

 2. назначени с повече от един протокол по чл. 24, ал. 1.

Чл. 30.(1) Рецептите, изписани по реда на този раздел, имат срок на валидност считано от датата на издаване, както следва:

 1. до 15 календарни дни - за рецептурна бланка (образец МЗ - НЗОК № 5 по приложение № 6) и за отрязък А от рецептурна бланка (образец МЗ - НЗОК № 5А по приложение № 7);

 2. до 45 календарни дни - за отрязък В от рецептурна бланка (образец МЗ - НЗОК № 5А по приложение № 7);

 3. до 75 календарни дни - за отрязък С от рецептурна бланка (образец МЗ - НЗОК № 5А по приложение № 7).

 (2) Отделните отрязъци на рецептурна бланка (образец МЗ - НЗОК № 5А по приложение № 7) се изпълняват последователно в следните срокове считано от датата на издаването й:

 1. до 15 календарни дни - за отрязък А;

 2. от 30 до 45 календарни дни - за отрязък В;

 3. от 60 до 75 календарни дни - за отрязък С.

 (3) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2013 г.) Протоколите по чл. 24, ал. 1 имат срок на валидност до 180 календарни дни считано от датата на заверяването им в Регионалната здравноосигурителна каса.

Глава четвъртаОтпускане на лекарствени продукти, Раздел I- Приемане и изпълнение на лекарствените предписания

 Чл. 32.(1) В аптеката задължително се съхранява в продължение на пет години информация за:

 1. приетите и изпълнените рецепти;

 2. получените лекарствени продукти по партиди.

 (2) (Изм. – ДВ, бр. 68 от 2014 г. , в сила от 15.08.2014 г.)

На всяка рецепта магистър-фармацевтът поставя печат, който съдържа номера и датата на разрешението за търговия на дребно с лекарствени продукти.

 (3) (Нова – ДВ, бр. 68 от 2014 г. , в сила от 15.08.2014 г.)

Рецептите се подписват от магистър-фармацевта, който изпълнява предписанието и/или отпуска лекарствените продукти. На всяка рецепта магистър-фармацевтът поставя:

 1. номер и дата на приемане на рецептата;

 2. УИН на отпускащия магистър-фармацевт.

 

Чл. 38.Не се отпускат лекарствени продукти по копие на оригинална рецепта.

Раздел III- Отпускане на лекарствени продукти, заплащани напълно от МЗ и напълно или частично от НЗОК

.

Чл. 47.Отпускането на лекарствени продукти, предписани на рецептурна бланка (образец МЗ - НЗОК № 5А по приложение № 7), се извършва на 30 дни, като датата на изпълнение на всеки отрязък се посочва върху него и върху следващия отрязък.

Чл. 47а.(Нов – ДВ, бр. 68 от 2014 г. , в сила от 15.08.2014 г.)

При отпускане на лекарствени продукти, предписани по реда на глава трета, раздел IV, магистър-фармацевтът проверява здравноосигурителния статус на пациентите по ред, определен в условията и реда за сключване на индивидуални договори по чл. 45, ал. 15 от Закона за здравното осигуряване.

Чл. 47б. (Нов – ДВ, бр. 68 от 2014 г. , в сила от 15.08.2014 г.) (1)

При отпускане на лекарствени продукти по чл. 47а рецептите и протоколите се отчитат пред НЗОК чрез въвеждане на информацията, съдържаща се в тях в електронна база данни.  (3) Средната продължителност на обработване на рецепта и отпускане на предписаните лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни е 6 минути. Средната продължителност на обработване на протокол е 3 минути.

 (4) Броят на обработените рецепти, включително и тези по протоколи, следва да съответства на броя и работното време на магистър-фармацевтите в аптеката при съобразяване с изискванията на ал. 3.

 (5) В случай че в населено място само един търговец на дребно на лекарствени продукти е сключил договор с Националната здравноосигурителна каса за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни, броят на обработените от него рецепти и протоколи може да надвишава този по ал. 4 след съгласуване с директора на съответната районна здравноосигурителна каса в съответствие с условията и реда за сключване на индивидуални договори по чл. 45, ал. 15 от Закона за здравното осигуряване.

Чл. 48.(1) Рецептите и протоколите не се изпълняват и се връщат на приносителя им, когато:

 1. рецептурната бланка не съдържа изцяло попълнени всички данни;

 2. срокът на валидност е изтекъл;

 3. предписаният лекарствен продукт не се заплаща от МЗ, от НЗОК или не отговаря на изискванията, определени в договора на аптеката с НЗОК;

 4. са допуснати грешки и несъответствия при попълване на бланките;

 5. в случаите, когато не са изпълнени изискванията на чл. 7, ал. 1, т. 3.

(2) Магистър-фармацевтът, отпускащ лекарствените продукти, няма право да нанася поправки върху рецептурната бланка, с изключение на поправки при направени от него технически грешки в момента на изпълнение на рецептата. В този случай той се подписва срещу направената от него корекция.

КОМИСИИ В СТРАНАТА ЗА ЛЕКАРСТВА, ОТПУСКАНИ ОТ НЗОК

редактор сайт

СОФИЯ - УМБАЛНП - "СВ. НАУМ" УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА" УМБАЛ "ЦАРИЦА...