Начало / НОВИНИ / / Приеха стратегия до 2020 г. за хората с увреждания

НОВИНИ

Приеха стратегия до 2020 г. за хората с увреждания

Осигуряването на достъп до среда за живеене, до транспорт и транспортни услуги, до информация и до комуникации за хората с увреждания. Това е сред приоритетите в Националната стратегия за хората с увреждания 2016-2020 г., която бе приета от Министерския съвет.

Целта е да се осигурят равни възможности за пълноценно участие в икономическия, социалния и културния живот на обществото на хората с увреждания.

Сред заложените приоритети в стратегическия документ са и достъп до информация и до комуникации, както и равен достъп до включващо образование на всички равнища и възможности за учене през целия живот.

Приоритет в документа са също осигуряването на ефективен достъп до качествени здравни услуги, условия за заетост на хората с увреждания и адекватна подкрепа за живот в общността. Заложен приоритет е и осигуряването на достъп до спорт, отдих, туризъм и участие в културния живот.

Документът предвижда одобрението на двугодишен и тригодишен план за действие, които да съдържат конкретни мерки, индикатори за тяхното изпълнение, отговорни органи  и източници на необходимите финансови ресурси.

Мониторингът и оценката на процеса на изпълнение ще се извършва от Министерството на труда и социалната политика.

Визията на Стратегията е България да осигури условия и възможности за постепенно постигане на целите и принципите на Конвенцията за правата на хората с увреждания.

КОМИСИИ В СТРАНАТА ЗА ЛЕКАРСТВА, ОТПУСКАНИ ОТ НЗОК

редактор сайт

СОФИЯ - УМБАЛНП - "СВ. НАУМ" УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА" УМБАЛ "ЦАРИЦА...