Начало / НОВИНИ / / Информация относно валидността на рецептите, издавани от личните лекари по протокол за скъпострувашо лечение за 3 месеца

НОВИНИ

Информация относно валидността на рецептите, издавани от личните лекари по протокол за скъпострувашо лечение за 3 месеца

Съгласно указания на НАРЕДБА № 4 ОТ 4 МАРТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗАПРЕДПИСВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, издадена от Министерството на здравеопазването, обн. ДВ. бр.21 от 20 Март 2009г.

Чл. 30. ;

(1) Рецептите, изписани по реда на този раздел, имат срок на валидност считано от датата на издаване, както следва:

1. до 15 календарни дни - за рецептурна бланка (образец МЗ - НЗОК № 5 по приложение № 6) и за отрязък А от рецептурна бланка (образец МЗ - НЗОК № 5А по приложение № 7);

2. до 45 календарни дни - за отрязък В от рецептурна бланка (образец МЗ - НЗОК № 5А по приложение № 7);

3. до 75 календарни дни - за отрязък С от рецептурна бланка (образец МЗ - НЗОК № 5А по приложение № 7).

(2) Отделните отрязъци на рецептурна бланка (образец МЗ - НЗОК № 5А по приложение № 7) се изпълняват последователно в следните срокове считано от датата на издаването й:

1. до 15 календарни дни - за отрязък А;

2. от 30 до 45 календарни дни - за отрязък В;

3. от 60 до 75 календарни дни - за отрязък С.

(3) Протоколите по чл. 24, ал. 1 имат срок на валидност до 6 месеца считано от датата на заверяването им в Регионалната здравноосигурителна каса.

КОМИСИИ В СТРАНАТА ЗА ЛЕКАРСТВА, ОТПУСКАНИ ОТ НЗОК

редактор сайт

СОФИЯ - УМБАЛНП - "СВ. НАУМ" УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА" УМБАЛ "ЦАРИЦА...