Начало / НОВИНИ / / Информационна система за контрол на медицинската експертиза

НОВИНИ

Информационна система за контрол на медицинската експертиза

Работи Информационна система за контрол на медицинската експертиза или Информационна база данни - ИБД.

Тя обслужва целия процес по освидетелстване-преосвидетелстване пред органите на медицинската експертиза. Всички направления за ТЕЛК се въвеждат и управвяват чрез ИБД.

Системата поддържа електронен профил на всички лица, които са били или са обект на медицинска експертиза. Чрез нея гражданите могат да получават издадените от личните лекари направления за ТЕЛК, електронно, чрез квалифициран електронен подпис!!!!

Електронно, чрез квалифициран електронен подпис, ще могат да п одават заявления за освидетелстване/преосвидетелстване. По електронен път ще се изпращат и различни уведомления между страните. В реално време всеки ще може да проследи ндвижението по обработката та неговите документи на електронен адрес - https://ibd.mh.government.bg.

На пациентите е осигурена възможността за извършване на справки относно специалността и правоспособността на лекарите и зъболекарите от съставите на ЛКК и ТЕЛК.

Системата автоматично ще генерира и съхранява експертните решения на ТЛЕК и ще ги изпраща до АХУ, НЦОЗА, НОИ и АСП и работодател, когато последното е необходимо, съгласно действащото законодателство.

В сучай, че лице с увреждания не открие в профила си актуализираните данни, може да подаде заявление за актуализация към органите на медицинската експертиза.

КОМИСИИ В СТРАНАТА ЗА ЛЕКАРСТВА, ОТПУСКАНИ ОТ НЗОК

редактор сайт

СОФИЯ - УМБАЛНП - "СВ. НАУМ" УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА" УМБАЛ "ЦАРИЦА...