Начало / НОВИНИ / / Ако аптеката не ми достави лекарството по НЗОК

НОВИНИ

Ако аптеката не ми достави лекарството по НЗОК

Съгласно член от индивидуалния договор на аптеката с НЗОК/РЗОК при липса или недостатъчно налично количество на лекарствен продукт в аптеката магистър-фармацевтът се задължава да го достави не по-късно от 24 часа, считано от момента на постъпване на рецептурната бланка.

В този случай датата и часът на постъпването на рецептата се отразяват върху нея.

Невъзможността се удостоверява с писмен отказ за доставка от търговец на едро до изпълнителя или с други подходящи писмени доказателства.

При отказ на търговеца да достави лекарствения продукт аптеката е задължена да уведоми фирмата производител и вносител, за да получи информация за времето на доставка на същия.

Договорът за доставка на лекарствени продукти е между аптеката и търговеца на едро.

Не е в правомощията на НЗОК да упражнява контрол при търговията на едро с лекарствени продукти, в това число и при осъществяване на некоректни практики (паралелен износ).

НЗОК само заплаща за лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък и предназначени за домашно лечение на заболявания, определени с Наредбата по чл.45, ал.3 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), след получаване на писмено заявление от притежателя на разрешението за употреба или негов упълномощен представител, че желае съответният лекарствен продукт да се заплаща. Съгласно Наредба №4 от 4. 03. 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти, промени в предписаните лекарствени продукти по рецептурна бланка (образец МЗ - НЗОК №5 и 5А) може да прави само лекарят/лекарят по дентална медицина, издал рецептата, като за целта той анулира неизпълнената рецепта и издава нова.

Активирана е интернет-платформа за подаване на горещи сигнали за липсващи лекарства и пациентите вече могат да се възползват от възможностите, които тя предлага, създадена е от  Българската асоциация за развитие на паралелната търговия с лекарства (БАРПТЛ) и  е на разположение 24 часа в денонощието. Това е първата за България интернет-платформа за сигнали за недостиг на лекарствени продукти. Пациентите и техните близки могат да подадат сигнал за липсващ медикамент на интернет-страницата

 

www.parallel-trade-development.org.

В случай че здравноосигуреният не е доволен от обслужването в дадена аптека, може да подаде жалба до директора на Районната здравноосигурителна каса (РЗОК), на територията на която е направил избор на общопрактикуващ лекар, като представи доказателствен материал. За изясняване на фактите, изложени в жалбата, контролните органи извършат проверка и писмено информират жалбоподателя за резултатите от нея.

КОМИСИИ В СТРАНАТА ЗА ЛЕКАРСТВА, ОТПУСКАНИ ОТ НЗОК

редактор сайт

СОФИЯ - УМБАЛНП - "СВ. НАУМ" УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА" УМБАЛ "ЦАРИЦА...